8 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 1 april 2016 11:35

VD och HR-direktören svarar arbetsmiljöombuden

Vd Hanna Stjärne och HR-direktör Helène Sahlin svarar här på det öppna brevet från samtliga arbetsmiljöombud på SVT om den nya föreskriften från arbetsmiljöverket som precis trätt i kraft.

Arbetsmiljöombuden har ställt sju konkreta frågor om hur SVT ska implementera den nya föreskriften i det dagliga arbetet.

Arbetsmiljöombudens frågor är kursiverade:

I handlar det om att man ska ha kunskap i hur man förebygger och hanterar ohälsosam 1. arbetsbelastning och 2. kränkande särbehandling. Samt att det ska finnas förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Det sägs också att det är bra om chefer, arbetsledare och arbetsmiljöombud får denna utbildning tillsammans.

Fråga 1: Vi vill se hur och när detta ska genomföras på SVT

Svar fråga 1:

Implementeringen av den nya AFS:en kommer att ske successivt under hela 2016. SVT HR kommer att driva detta arbete i samarbete med chefer och ledare, medarbetare, fack och arbetsmiljöombud. Som ett första steg har Kristina Rheyneuclaudes, SVT:s arbetsmiljöspecialist, haft genomgång av AFS:en i Företagsledningen samt för samtliga HR-partners. En handlingsplan ska finnas klar till midsommar, som vi ska ta fram tillsammans. Vår verksamhet ser så olika ut och vi tror att vi måste arbeta med frågorna på lokal nivå för att få en bra effekt.

Utbildningar och information om arbetsbelastning, arbetstider, återhämtning och kränkande särbehandling kommer att erbjudas till alla och vi kommer tillsammans hitta formerna för hur det här ska läggas upp. Arbetsmiljöområdet är stort och sedan tidigare ges utbildning inom flera områden till olika målgrupper. I och med den nya föreskriften ska vi tillsammans titta över behovet av utbildning och information inom de områden som lyfts i den nya föreskriften.

 

I tas mål för organisatorisk och social arbetsmiljö upp. Samt att dessa mål ska tas fram tillsammans med arbetstagarna och att de ska vara kända av arbetstagarna.

Fråga 2: När och hur kommer detta arbete att starta och genomföras?

Svar fråga 2:

SVT har sedan 2007 haft mätbara mål för arbetsmiljö & hälsa som vi då tog fram tillsammans. Vi benämner dem ENPL-mål (Engagemang, Närvaro, Prestation och Ledarskap). ENPL-målen kommer att revideras och anpassas till de nya föreskrifterna, även det kommer vi att göra tillsammans.


I handlar det om arbetsbelastning ur perspektivet arbetsuppgifter och befogenheter i förhållande till ohälsosam arbetsbelastning. Samt att resurserna ska anpassas till kraven. I de allmänna råden sägs det att genom regelbunden dialog kan tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning upptäckas och obalanser rättas till.

Fråga 3: Hur ska detta genomföras och hur kommer det att säkerställas att det genomförs och upprätthålls?

Svar fråga 3:

SVT har sedan flera år tillbaka en rutin att medarbetare ska ha månatligt möte med sin chef. I medarbetarenkäten kan vi se att 76% av medarbetarna har dessa regelbundna möten. Detta är ett utmärkt tillfälle att ta upp/följa upp arbetssituation och arbetsbelastning. Vi har självklart målet att 100 % av medarbetarna ska ha månadsvisa samtal med sin chef, så det finns en förbättringspotential som vi får arbeta vidare med.

Kanske behövs också en bättre systematik i samtalen för att säkerställa att dessa frågor tas upp vid mötet. Vi är olika och alla sätt fungerar inte för alla.

Vi kommer även att behöva titta på flera alternativ och se över de metoder som fungerar och ger avsedd effekt vad gäller dialog och delaktighet och lyfta fram goda exempel.


10§ har fem punkter som arbetsgivare ska se till att arbetstagarna känner till. De handlar om 1. arbetsuppgifter
2. resurser
3. hur arbetet ska utföras
4.prioriteringsordning
5. vart man kan vända sig för hjälp och stöd
samt säkerställande av att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt ovanstående punkter.

Fråga 4: På vilket sätt kommer svt att arbeta med detta och hur och när kommer man att se till att detta fungerar överallt?

Svar fråga 4:

Vi har inte alla svar på frågorna idag. Tillsammans med bl a er, arbetsmiljöombud, ska vi söka svaren på de här viktiga frågorna. Idag finns många olika sätt att jobba med de fem punkterna, en del fungerar bra och andra mindre bra. Vi behöver skruva på rutinerna på en del ställen, att fortsätta att ständigt utveckla.

En tänkbar åtgärd är att strukturera underlaget för månadsmötena alternativt medarbetarsamtalen så att ovanstående punkter behandlas. För att tydliggöra arbetsuppgifterna har vi redan ansvarsprofiler på så gott som samtliga yrken, vi genomför årligen medarbetarsamtal, chef och medarbetare har regelbundna månadsmöten. Medarbetarenkäten visar att vi generellt är ganska dåliga på feedback. Detta bör vi arbeta vidare med att utveckla.


11§ säger att arbetsgivaren ska vidta åtgärder som motverkar att arbetsuppgifter och -situationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Fråga 5: Hur kommer arbetsgivaren att, dels skapa möjligheter för arbetstagarna att informera om att ovanstående risker finns, dels att göra nödvändiga riskbedömningar innan ovanstående risker uppkommer?
Hur kommer arbetsgivaren att informera om vilka stödåtgärder som finns för de som har arbetsuppgifter som är psykiskt påfrestande och vilken uppföljning och utvärdering kommer att göras för att minimera ohälsa av sådana arbetsuppgifter?

Svar fråga 5:

Som sagt, exakt vad vi ska göra får vi utarbeta tillsammans, men det är självklart viktigt att chefer och ledare fångar upp signaler på ohälsa. Dialogen är viktig, och medvetenheten om att vi förväntas tala om risker och riskreducerande åtgärder likaså. Vi behöver hitta enkla metoder och förbättra systematiken, underlätta så det blir gjort.

Det är också viktigt att medarbetarna själva är observanta på egna reaktioner och informerar sin chef om arbetsuppgifterna upplevs alltför påfrestande. Det är också viktigt att vi som arbetskamrater är uppmärksamma och ställer frågor om vi upplever att en arbetskamrat mår dåligt. Vidare kan man alltid vända sig till HR och till företagshälsovården.


12§ handlar om arbetstidens förläggning och dess samband med ohälsa. Det finns att antal punkter som listas i afsen.
Här och nu fokuserar vi på möjligheten till återhämtning samt nåbarhet.

Fråga 6: Hur kommer SVT att arbeta med riskerna med att vara ständigt nåbar, samt hur säkerställs att möjlighet till återhämtning finns?

Svar fråga 6:

Det digitala samhället ställer stora krav på var och en av oss att hantera att ständigt vara nåbara. Det gäller att sätta gränser för detta utanför arbetstid. Självklart ska chefer tänka på när på dygnet man t.ex skickar mejl.

Hur detta vidare ska hanteras får vi försöka hantera tillsammans när vi arbetar vidare med AFS:ens föreskrifter. Varje grupp behöver sannolikt diskutera hur det ser ut för dem och hur man kan komma överens om en hållning kring att ständigt vara nåbar. Vi får tänka tillsammans och försöka komma på bra lösningar.

Återhämtning är viktigt. Arbetsgivaren har här ett ansvar att lägga ut semester och omfördelad tid. Planering av projekt bör ske så att arbetsbelastningen inte blir för hög.

Vidare förespråkar vi att man utnyttjar sin friskvårdspeng för regelbunden motion. The Healthy Mind Platter är en modell som beskriver sju parametrar som i kombination är viktiga för vår återhämtning. Den modellen och andra kommer vi att jobba vidare med att sprida. SVTs Hälsoambassadörer, ca 40, mycket hälsointresserade medarbetare och ledare, har jobbat fram många enkla aktiviteter som främjar återhämtning. Hälsoambassadörerna hjälper till att inspirera och de ställer upp på att vara promenadkompis eller dylikt.
 

13§ och 14§ handlar om kränkande särbehandling och att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållande som kan ge upphov till detta. Samt rutiner för att hantera detta.

Fråga 7: Eftersom vi via enkäter och annat vet att det tyvärr förekommer kränkande särbehandling vill vi veta hur arbetet mot detta ska förstärkas för tydligare att motverka att sådana situationer uppstår? Samt hur det ska göras känt bland arbetstagarna?

Svar fråga 7:

På SVT råder nolltolerans mot kränkande särbehandling. Medarbetarenkäten visar på SVT-nivå att 6 % av medarbetarna har upplevt kränkning, i huvudsak pga ålder och kön. Det är en minskning sedan förra mätningen, men är naturligtvis inte acceptabel.

Varje arbetsgrupp har uppmanats att ta upp frågan om kränkning vid genomgång av medarbetarenkäten och även diskutera vilka rutiner som gäller i de fall man upplever sig mobbad eller kränkt. Det är av största vikt att chef och HR involveras omedelbart, så att åtgärder kan vidtas. Detta informeras också om vid chefsutbildningarna.


Vi vill gärna ha svar på ovanstående 7 frågeområden eftersom vi på olika sätt och på olika platser ser att det behöver vidtas åtgärder för att, som det står i 1§ "främja en god arbetsmiljö".

Slutord från VD och HR-direktören:

Slutligen vill vi än en gång poängtera att det ännu inte finns några heltäckande svar på frågorna. Arbetsmiljöverket har lovat att presentera tydligare riktlinjer för hur AFS:en ska tolkas, så vi inväntar vidare instruktioner.

Ambitionen är att vi tillsammans; HR, chefer, arbetsmiljöombud, fack m fl ska arbeta igenom föreskriften och komma fram till vilka åtgärder som behöver vidtas. Det är vidare viktigt att dialog sker lokalt om vilka behov som finns, så att relevanta åtgärder kan sättas in. Vi återkommer med vidare information och dialog angående detta.

Det är också viktigt att medarbetarna själva är observanta på egna reaktioner och informerar sin chef om arbetsuppgifterna upplevs alltför påfrestande.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Hanna Stjärne och Helène Sahlin

7 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör